Вимоги

Вимоги до оформлення та подачі рукописів

 1. У редакцію подаються:
  • дві копії оригінала рукопису, набрані крупним шрифтом (12...14 пунктів) з міжрядковим інтервалом 1.5 чи більше, надруковані на одній стороні кожного аркуша. Одна копія підписується всіма авторами;
  • направлення на бланку установи, підписане її керівником;
  • ліцензійна угода про передачу авторських прав на публікацію рукопису, підписана автором (авторами);
  • повний файл рукопису з рисунками та окремо файли рисунків. Тверда копія повинна повністю збігатися з наданим файлом рукопису.
  • на окремому листку вказати повні імена всіх авторів та їхні e-mail, а також адресу, телефон, активний e-mail автора, з яким буде вестись переписка.
 2. Структура рукопису. Послідовність подачі матеріалу така:
  • УДК
  • Ініціали та прізвища авторів
  • Установи та поштові адреси установ
  • Електронні адреси всіх авторів, якщо є
  • Назва
  • Резюме мовою рукопису. В резюме має бути чітко сформульовано мету, задачу, одержані результати та новизну роботи.
  • Ключові слова мовою рукопису
  • Текст із загальною схемою: вступ, головна частина з можливим розбиттям на розділи, висновок, додатки, подяка тощо. Рисунки та таблиці можуть бути розміщені за бажанням автора як по рукопису, так і в його кінці
  • Список літератури
  • Два резюме додатковими мовами. Кожне резюме повинне містити відповідними мовами:
   • список авторів,
   • список установ, де вони працюють,
   • назву рукопису,
   • текст резюме,
   • ключові слова.
 3. Технічне оформлення.
  Рукописи можуть бути підготовлені в електронному вигляді у зручних для автора текстових редакторах (Microsoft Word, LaTeX тощо). Додатково до файлу LaTeX обов'язково має бути наданий PDF-файл рукопису.

  Текст набирається крупним шрифтом (12...14 пунктів) з міжрядковим інтервалом 1.5 чи більше. Текст може бути структурованим, окремі розділи нумерувати недоцільно. При наборі десяткових дробів користуйтесь точкою, а не комою (3.57 замість 3,57). Потрібно розрізняти знаки «-» (дефіс), «-» (мінус) та «—» (тире) і вживати їх лише за призначенням. Не використовуйте дефіс для примусового переносу слів. Не замінюйте знак градуса нулем чи літерою «о» у верхньому індексі. Всі одиниці фізичних величин повинні приводитися у системі СІ. Іноземні прізвища та власні назви в українському (російському) тексті даються в українській (російській) транскрипції.
  Формули бажано набирати у редакторі Microsoft Equation 3.0. Змінні величини набираються курсивом, елементарні функції (lg, sin, exp, max, min та ін.) набираються прямим шрифтом, вектори та матриці — прямим напівжирним шрифтом, цифри, математичні знаки та одиниці вимірювання фізичних величин — прямо, індекси латиницею — курсивом, індекси кирилицею — прямо. Складні формули потрібно набирати у окремому рядку. Якщо потрібно набрати прямо по тексту число, просту змінну, змінну з одним індексом чи однорядковий простий вираз з арифметичними знаками — краще не користуватись редакторами набору формул, а вводити їх прямо з клавіатури. Не користуйтесь дробами типу ½, правильно набирати 1/2. Слід правильно вживати знаки ≈ (наближено), ∼ (порядку) та ∝ (пропорційно). При наборі дужок слід пам’ятати, що дужки великого розміру набираються лише у випадку, коли вираз у дужках має велику висоту (дроби, інтеграли, суми, матриці тощо). У всіх інших випадках дужки мають бути нормального розміру, що відповідає кеглю основного тексту, тому їх набирають прямо з клавіатури.
  Приклади:
  Формули, на які у тексті є посилання, нумеруються арабськими цифрами. Формули, на які у тексті немає посилань, нумерувати не потрібно.
  Рисунки. Всі рисунки нумеруються згідно з їхньою появою в тексті та мають підрисункові підписи. Обов’язком автора є забезпечення високої якості ілюстративного матеріалу (раціональна компоновка, інформативність, чіткість, контрастність). Рисунки мають бути у чорно-білому варіанті. Кольорових чи півтонових рисунків слід уникати. Автор має враховувати, що рисунок матиме кінцевий розмір на сторінці максимум 126 мм або 60—70 мм (для малих рисунків). На графіках не повинно бути лишніх деталей — рамок, координатних сіток, пояснювальних написів, легенд. Різні криві на рисунках повинні чітко розрізнятися не кольором, а накресленням (суцільна, штрихова, пунктир, штрих-пунктир тощо). Криві можна нумерувати арабськими цифрами. Надписувати криві можна лише якщо написи короткі (хімічний елемент, значення параметра тощо). Експериментальні точки зображаються простими символами (кружки, точки, хрестики і косі хрестики, квадратики, трикутники, темні квадратики та трикутники тощо). Всі пояснення кривих, точок, легенди, експлікації переносяться у підрисункові підписи. Координатні осі позначаються максимально стисло простими ідентифікаторами. Обов’язково вказуються фізична величина та її одиниці вимірювання у системі СІ (наприклад, V, км/с; λ, нм; M, 108 кг).
  Всі таблиці нумеруються згідно з їхньою появою в тексті та мають заголовки. Оформлення списку літератури. При оформленні списку літератури слід притримуватись принципів ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).

  • Бібліографічний опис повинен відповідати титульній сторінці видання і робиться на мові оригіналу.
  • Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.
  • Список літератури нумерується за алфавітно-хронологічним принципом (спочатку кирилиця, потім — латиниця). При посиланні у тексті вказується номер у квадратних дужках: [5, 12].
  • Для статей вказуються: всі автори (прізвище, потім ініціали), назва статті, скорочена назва журналу, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки.
  • Для книг: всі автори (прізвище, потім ініціали), назва книги, місце видання (місто), видавництво (не обов'язково), рік видання, загальна кількість сторінок.
  • Прізвище редактора книги (при відсутності прізвищ авторів на титульній сторінці) ставиться після заголовка; у списку літератури такі видання розміщуються за алфавітом заголовка.
  • При посиланні на електронні джерела слід вказувати всіх авторів, назву, рік, сторінки, якщо є, а також електронну адресу у формі URI або URL. Якщо електронний ресурс має ідентифікатор DOI, його приводять замість URI чи URL.

  Нижче наводимо деякі типові приклади оформлення літературних джерел (за рекомендацією Видавничого дому «Академперіодика»
  URI: http://akademperiodyka.org.ua/sites/default/files/References_settings_0.pdf)

  1. Гуртовенко Э. А., Костык Р. И. Фраунгоферов спектр и система солнечных сил осцилляторов. К.: Наук. думка, 1989. 200 с.
  2. Епишев В. П., Исак И. И., Кудак В. И., Мотрунич И. И., Найбауэр И. Ф., Кошкин Н. И., Билинский А. И., Мартынюк-Лотоцкий К. П., Благодыр Я. Т., Лопаченко В. В., Рыхальский В. В., Рыщенко С. В., Жуковецкий А. В. Результаты исследований поведения на орбите ИСЗ в нештатном режиме под воздействием околоземного космического пространства. Космічна наука і технологія. 2012. 18. № 1. С. 60—67.
  3. Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. 471 с.
  4. Черногор Л. Ф. Физика и экология катастроф. Харьков. 2012. 556 с.
  5. Шувалов В. А., Токмак Н. А., Резниченко Н. П. Физическое моделирование воздействия атомарного кислорода и вакуумного ультрафиолета на полимеры в ионосфере Земли // Приборы и техника эксперимента. 2016. 59. № 3. С. 114—122. DOI: 10.7868/S0032816216020269.
  6. Яцків Я. С., Радченко А. І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62—67.
  7. Adams S. M., Kochanek C. S., Gerke J. R., Stanek K. Z., Dai X. The search for failed supernovae with the Large Binocular Telescope: confirmation of a disappearing star. Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 2017. 13 p. arXiv:1609.01283.
  8. Blakey R. Global Paleogeography. 2005. URI: https: // www2.nau.edu/rcb7/globaltext2.html
  9. Hudramovich V. S. Contact interactions and limit states of the shell-type structures under local loading // Proceedings of the 2th China-Ukraine Forum on Science and Technology (5—8 July 2016, Harbin, China). Harbin, 2016. P. 2—3.
  10. Steigenberger P., Hugentobler U., Lutz S., Dach R. CODE Contribution to the 2nd IGS Reprocessing / IGS Workshop. 23-27 June 2014. Pasadena. URL: http://www.igs.org/workshop/posters
  11. Zachariadis Th. G., Alissandrakis C. E., Banos G. Observations of Ellerman bombs. Solar Phys. 1987. 108. N 2. P. 227—236.