Contents No 1, 2016

Extragalactic Astronomy

Gnatyk, R.B.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(1):3-20
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Kondrashova, N.N.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(1):21-32
Abstract /

Full text (PDF)

Stodilka, M.I., Prysiazhnyi, A.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(1):33-42
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Morozhenko, O.V., Ovsak, A.S., Vidmachenko, A.P., Teifel, V.G., Lysenko, P.G.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(1):43-55
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Andruk, V.M., Golovnia, V.V., Ivanov, G.A., Yizhakevych, O.M., Pakuliak, L.K., Protsyuk, Y.I., Shatokhina, S.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(1):56-69
Abstract /

Full text (PDF)

Earth's Rotation and Geodynamics